Fit achter je Bureau, gevestigd aan de Van Wijnbergenlaan 71, 377 JJ Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Janine van Laar is eigenaar verantwoordelijke van Fit achter je Bureau.
Zij is te bereiken via info@fitachterjebureau.nl of 06 – 41 62 86 68.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fit achter je Bureau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of onze diensten helpt uitvoeren. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klanten / geïnteresseerden:
– Voor- en achternaam contactpersoon en deelnemers van stoelmassage
– Adresgegevens waar massages uitgevoerd worden
– Telefoonnummer / toestelnummer
– E-mailadres contactpersoon
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Mondelinge intake om de gezondheid van deelnemers aan de stoelmassage in te kunnen schatten

Medewerkers die voor Fit achter je Bureau werken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer / mobiel nummer
– E-mailadres
– IP-adres

– Iban nummer

– Diploma’s en vaardigheden
– Kopie paspoort
– CV

Nieuwsbrief abonnees
– Email adres
– Naam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fit achter je Bureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzorgen van massages en/of workshops bij onze klanten
– Verzenden van onze gratis nieuwsbrief of ebook
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Correspondentie over tarieven, offertes en betalingen
– Fit achter je Bureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fit achter je Bureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fit achter je Bureau) tussen zit. Fit achter je Bureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Outlook om e-mails te versturen
– Word om documenten op te stellen
– Excel als spreadsheet voor de planning
– Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fit achter je Bureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fit achter je Bureau verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fit achter je Bureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fit achter je Bureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fitachterjebureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fit achter je Bureau zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fit achter je Bureau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fit achter je Bureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitachterjebureau.nl